Basic usage of sheetjs (xlsx package for Node.js)

TL;DR

const XLSX = require('xlsx');const data = [
{ name: 'Diary', code: 'diary_code', author: 'Pagorn' },
{ name: 'Note', code: 'note_code', author: 'Pagorn' },
{ name: 'Medium', code: 'medium_code', author: 'Pagorn' },
]
const workSheet = XLSX.utils.json_to_sheet(data);
const workBook = XLSX.utils.book_new();
XLSX.utils.book_append_sheet(workBook…

พอดีดูคลิป และหาข้อมูลเรื่อง Rapid Test แล้วอยากสรุปเอาไว้ให้ตัวเองอ่าน และแชร์เผื่อคนอื่นสนใจ

สรุปจากคลิปแชร์ประสบการณ์รักษาตัวที่บ้านเมื่อติดโควิด

 • ส.ส.กาย ลงพื้นที่บ่อย เพราะต้องคอยประสานงานจัดการโควิด
 • ซิโนแวค 2 เข็ม ติดอยู่ดี
 • ตรวจตัวเองด้วย Rapid Test บ่อยๆ (3–5 วัน)
 • 1 ขีดรอด
 • 2 ขีด ให้ตรวจต่อด้วย RT-PCR
 • ถ้า RT-PCR ผลเป็นบวก (สวัสดีโควิด)
 • ต้องแจ้งเข้าไปศูนย์บริการสาธารณสุขตามพื้นที่ของตัวเอง
 • กักตัวอยู่บ้านถ้าอาการไม่หนัก (ไปโรงพยาบาลเตียงเต็มอยู่ดี)
 • จะมีพยาบาลคอยโทรมาสอบถามอาการและจ่ายยา
 • วิธีรักษาตัวคือกินยารักษาพักรักษาตัวไปตามอาการที่พบ
 • ตรวจตัวเองด้วย ปรอทวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เป็นประจำ และรายงานผลกับพยาบาล

ความเห็นบางส่วนจากในคลิป

 • เรื่อง home isolation กักตัวอยู่บ้าน + rapid test ถูกเสนอไปนานแล้ว แต่เพิ่งจะมาอนุญาต มันสายไปมากแล้ว (ไอสัส อันนี้ผมเติมเอง)
 • รัฐต้องอุดหนุน Rapid Test เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ไม่ต้องหาจุดตรวจ ไม่ต้องไปต่อคิวตรวจ นอกจากหลายคนไม่ได้ตรวจแล้ว สถานที่ตรวจยังกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดอีก

Rapid Test ยี่ห้อไหนดี?

อันนี้ไม่มีในคลิป แต่ด้วยความอยากรู้เลยไปค้นข้อมูลเพิ่มจากกรมควบคุมเครื่องมือแพทย์

รายชื่อ Rapid Test ตรวจด้วยตัวเอง ที่ได้รับอนุญาตจากอย.

 • STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test
 • SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
 • SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)
 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit
 • BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag

อ้างอิง

When your Ruby on Rails is an old version and PostgreSQL is new, you will get the panic error since PostgreSQL 12 doesn’t allow the panic value.

For example, we’re using Rails v4.2.1 and try to rake db:create

PG::InvalidParameterValue: ERROR: invalid value for parameter "client_min_messages": "panic"
HINT: Available values…

มอบตัวลูกหลานเข้าเรียนทีก็จะมีค่าใช้จ่ายทีหนึ่ง จะดีกว่ามั้ยถ้าเราเก็บเงินไว้แต่เนินๆ ด้วยเครื่องมือทางการเงินสักตัว

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

จริงๆ ออมผ่านบัญชีฝากประจำก็ได้นะ ความเสี่ยงต่ำมาก เงินต้นอยู่ครบ ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาและวินัยการฝากเงิน

ทำไมถึงออมเงินผ่านกองทุน?

 1. มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว
 2. ต้องการแยกเงินออกจากกันตามจุดประสงค์ แยกออกมาเก็บจะดูแลง่ายกว่า ไม่เผลอเอาไปใช้นอกเรื่อง
 3. กองทุนรวมบางกองทุนสามารถซื้อครั้งแรกขั้นต่ำและครั้งถัดไปได้ในราคา 1 บาท ต่างจากฝากประจำที่จะมีขั้นต่ำส่วนใหญ่อยู่ที่ 1,000 บาท…

กอช. หรือกองทุนการออมแห่งชาติมีวิธีจ่ายได้หลายแบบครับ การจ่ายด้วย QR Code ผ่านแอปกอช.และแอปธนาคาร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวก(?)

สำหรับวิธีส่งเงินไปกอช.วิธีอื่นๆ สามารถคลิกอ่านได้ตรงนี้เลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • เงิน (ขั้นต่ำ 50 บาท)
 • ต้องเป็นสมาชิกของกอช.
 • มีแอปกอช. และเคยสมัครสมาชิกบนแอปแล้ว
 • มีแอปธนาคาร

ขั้นตอนคร่าวๆ

 1. เข้าแอปกอช.
 2. สร้างใบนำส่งเงินสะสม (Bill Payment)
 3. บันทึกใบนำส่ง
 4. เปิดแอปธนาคาร
 5. เลือก สแกนบิล หรือ จ่ายด้วยคิวอาร์โค้ด หรือ บาร์โค้ด
 6. เลือกใบนำส่ง (ข้อ 3) จากคลังภาพ
 7. ตรวจสอบข้อมูล
 8. ยืนยันการชำระเงิน

Sometimes curl doesn’t show up an error with response

To show error detail

$ curl GET 'https://www.yoururl.com' --show-error
$ curl GET 'https://www.yoururl.com' -S
{ "Message":"An error has occurred.","ExceptionMessage":"The 'ObjectContent`1' type failed to serialize the response body for content type 'application/json; charset=utf-8'.","ExceptionType":"System.InvalidOperationException","StackTrace":null,
...
}

To show error HTTP status

$ curl GET 'https://www.yoururl.com' --fail
$ curl GET 'https://www.yoururl.com' -f
curl: (22) The requested URL returned error: 500 Internal Server Error

To show all stuff

$ curl GET 'https://www.yoururl.com' --verbose
$ curl GET 'https://www.yoururl.com' -v

Tip 💡

Use HTTPie. It’s a lovely HTTP client. This image is a good comparison between Curl and Httpie

In Ruby on Rails, we have Bundler to handle gem. You might be stuck with an error message You must use Bundler 2 or greater with this lockfile. when our Gemfile.lock is using Bundler version 2

$ docker-compose up rails…

Sometimes we need to build a container and install a library from a private repository

TL;DR

We will send SSH private key using --build-arg then write it to id_ed25519 or id_rsa file in the container.

Dockerfile (the important part)

# Add ssh private key into container
ARG SSH_PRIVATE_KEY
RUN mkdir ~/.ssh/
RUN echo "${SSH_PRIVATE_KEY}"…

Actually, I am waiting for my workmate. He chatted back after I just start a blog. Sorry man, but I can’t stop writing 😛

Prerequisites

 • Homebrew 🍺

Let’s go!

1. Install GnuPG

$ brew install gnupg

2. Install GPG keys

$ gpg --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB

3. Install RVM

$ \curl -sSL…

Pagorn Phusaisakul

Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store